นโยบายระบบบริหารงานสหกรุ๊ปแฟร์

    เราตระหนักถึงสิทธิความเป็นส่วนตัวของลูกค้าของเรา ดังนั้นบริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของเว็บไซต์ https://sahagroup.com/fair ในการรักษาความลับของข้อมูลลูกค้าและการนำข้อมูลลูกค้าไปใช้ ท่านสามารถ เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ เพื่อดูแผนผังงานสหกรุ๊ปแฟร์ และ อื่นๆที่เป็นแบบสาธารณะได้ โดยไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคล จนกว่าท่านจะลงทะเบียนเป็นสมาชิกเว็บไซต์และได้เข้าสู่ระบบด้วยชื่อบัญชีและรหัสผ่านของท่าน หากท่านต้องการติดต่อกับเรา มีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะใดๆ ท่านสามารถติดต่อได้ที่ it@spi.co.th

Q.

การรวบรวมข้อมูล

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิกเว็บไซต์ https://sahagroup.com/fair โดยข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมไว้ มีดังนี้
• ชื่อ – นามสกุล หรือ ชื่อบริษัท
• เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (นิติบุคล)
• E-mail / เบอร์โทรศัพท์มือถือ / แฟกซ์
• ที่อยู่
     ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและข้อมูลอื่นๆ จะถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้อมูล ในการเปิดบิล เพื่อการปรับปรุงแผนผังและเนื้อหาภายในเว็บไซต์ให้ตรงกับความต้องการของท่าน รวมทั้งเพื่อให้เรารู้จักผู้ใช้บริการบนเว็บไซต์ของเรามากขึ้น เพื่ออัพเดทข่าวสารที่เป็นประโยชน์และตรงกับความต้องการของท่าน รวมถึงการให้บริการ การตลาด และลูกค้าสัมพันธ์ ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกรรมใดๆ ของท่านแก่เว็บไซต์บริษัทฯ เราจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นความลับ และจะปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด
    นอกจากนี้ เมื่อท่านได้ส่งอีเมลมาหาเรา เราจะเก็บเนื้อหาในอีเมล ที่อยู่ของอีเมล และการโต้ตอบอีเมลดังกล่าวไว้ เพื่อตอบข้อสงสัยให้แก่ท่าน หรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผล และเพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างลูกค้าและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในส่วนที่ท่านมีข้อสงสัยนั้นว่าได้รับการแก้ไขหรือไม่
    เมื่อท่านได้ทำการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ท่านจะมีสิทธิทุกประการในการเป็นสมาชิกเว็บไซต์ ทั้งนี้ รวมถึงการได้รับข้อมูลข่าวสาร สิทธิพิเศษ และการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ของงานสหกรุ๊ปแฟร์ โดยท่านสามารถยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้ทุกเมื่อ โดยแจ้งมาที่ it@spi.co.th

Q.

การแก้ไข/ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถอัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ทุกเมื่อ โดยส่งความประส่งมาที่ it@spi.co.th โปรดทราบว่า เราจะรับผิดชอบสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ https://sahagroup.com/fair รวบรวมไว้บนเว็บไซต์นี้เท่านั้น

Q.

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะไม่ขายหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ให้ไว้บนเว็บไซต์ของเราแก่บุคคลอื่นใด เว้นแต่
1. บริษัทฯ ได้รับความยินยอมจากท่านให้เปิดเผยข้อมูล
2. หน่วยงานของรัฐบาลที่ได้รับอนุญาตตามที่กฎหมายกำหนด
3. บุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้พัฒนาระบบและดูแลรักษาเว็บไซต์
    เมื่อใดก็ตามที่บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบุคคลที่สามเข้ามาดำเนินการในนามบริษัทฯนั้น จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับของบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน ในกรณีที่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ บริษัทฯ จะขออนุญาตจากท่านก่อน 4.การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ

ข้อควรระวัง
    ท่านเป็นผู้เดียวที่เข้าถึงรหัสผ่านสำหรับเข้าใช้เว็บไซต์ บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านเก็บข้อมูล Login Name และรหัสผ่านไว้เป็นความลับ และทำการ Logout ทุกครั้งก่อนออกจากเว็บไซต์ เนื่องจากการส่งผ่านข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตนั้น ไม่มีระบบรับรองความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบ บริษัทฯ จึงไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยในการส่ง-รับข้อมูลของท่านได้ แต่จะรักษาความปลอดภัยให้ดีที่สุดทุกครั้งที่มีการส่งผ่านข้อมูลเกิดขึ้น

5. ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้
    ทุกครั้งที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์บริษัทฯ เซิฟเวอร์ของเราจะบันทึกข้อมูลจากโปรแกรมค้นหา (เบราเซอร์) ของท่าน โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้
     • หมายเลข IP คอมพิวเตอร์ของท่าน
     • ชนิดของเบราเซอร์ที่ใช้ในการเข้าถึง
     • ระยะเวลาที่ท่านเยี่ยมชม ข้อมูลที่ท่านค้นหาภายในเว็บไซต์ วันที่และเวลาที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์
ข้อมูลเหล่านี้ถูกเก็บรวมรวมไว้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลเพื่อการพัฒนา ปรับปรุงเว็บไซต์ สินค้า และบริการของเรา